Právní upozornění

Internetové stránky www.atrisinvest.cz jsou prezentací investiční společnosti ATRIS investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Plzeňská 3217/16 110 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika (dále jen „ATRIS IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely. Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

Internetové stránky obsahují propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací Fondu.
ATRISIS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, stejně tak nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondu ze strany ATRIS a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Fond nesleduje žádný index. Část portfolia fondu tvoří likvidní finanční prostředky (především vklady v bankách). Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách https://storage.atrisinvest.cz/fond_statut_Realita_2022.pdf a https://storage.atrisinvest.cz/fond_klicove_informace_2022.pdf a v listinné podobě v sídle ATRIS IS, Plzeňská 3217/16 110 00 Praha 5 – Smíchov, v pracovních dnech od 10.00 do 16.00. Stejným způsobem lze získat přehled práv investorů. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit.

Produkt Renta+ a SPORO je investičním produktem. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. ATRIS IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

Investice do Fondu podléhá manažerskému poplatku (poplatku za správu) a v případě ukončení dříve než po jednom roce, také výstupnímu poplatku. Bližší informace o poplatcích jsou uvedeny ve statutu a ceníku Fondu.