Pokud máte otázky ohledně našich produktů, služeb nebo spolupráce s námi, neváhejte se na nás obrátit. Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladou naši zákazníci.

+420 222 204 444

Realita nemovitostní otevřený podílový fond shromažďuje finanční prostředky od investorů a za tyto prostředky nakupuje v souladu se svým statutem především nemovitosti. Skupina nemovitostí vytváří tzv. nemovitostní portfolio, které je několika způsoby diversifikováno. Mix nemovitostí tvoří bytové i nebytové prostory, které jsou určeny k pronájmu. Příjmy z pronájmů na těchto vlastněných nemovitostech fondu tvoří výnos fondu.
Podle zákona nemá fond právní subjektivitu, zakládá a obhospodařuje ho investiční společnost na základě povolení orgánu dohledu (České národní banky).
Fond vydává a odkupuje podílové listy zpravidla bez časového a objemového omezení, podrobnosti stanoví statut fondu.

Fond Vám umožní potenciálně zhodnotit finanční prostředky. Tyto prostředky jsou vloženy především do reálných nemovitostí, které jsou v majetku fondu a které jsou zpravidla pronajaty. Nemovitosti jsou pojištěny (živel a škoda 3. osoby). K investování Vám stačí 500,-Kč. Investovat můžete jednorázově, pravidelně i nepravidelně. Peníze máte k dispozici – kdykoli můžete podat žádost o zpětný odkup podílových listů. Tato žádost je vypořádána nejpozději do 30 pracovních dnů, obvykle do 15 dnů (s výjimkami stanovenými statutem fondu). Jste-li fyzická osoba, nepodléhá Váš výnos zdanění při splnění jedné z následujících podmínek: A. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 100 000 Kč, B. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu 100 001  Kč a více, jestliže byly tyto finanční prostředky zainvestovány po dobu 36 měsíců a více. Daňový režim závisí na Vašich individuálních poměrech a v budoucnosti se může změnit.

Nejprve uzavřete „Rámcovou smlouvu o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů“ v sídle investiční společnosti Konviktská 291/24, Praha 1 nebo u externích prodejních sítí. Uzavření smlouvy Vám právně i technicky umožňuje investování, nezavazuje Vás však k okamžitému převodu peněz – ten můžete provést kdykoli po uzavření smlouvy. Platebním příkazem (jednorázový nebo trvalý) převádíte peníze na účet fondu Realita (626111626/0300) a do variabilního čísla uvedete šestimístné číslo. První číslo je číslo vybraného produktu, do kterého požadujete investovat a následujících pět čísel je „Identifikační číslo“ klienta, které máte uvedeno v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů.

Své peníze získáte zpět na číslo účtu, které je uvedeno ve Vaší uzavřené Rámcové smlouvě. Zpětným odkupem můžete odprodat libovolný počet podílových listů (všechny nebo jen jejich část). O odkoupené podílové listy klesne majetek fondu. Odkupy jsou přijímány (elektronicky) do posledního dne měsíce a následně jsou vypořádány do 30 pracovních dnů (s výjimkami stanovenými statutem fondu).

Rámcovou smlouvu lze uzavřít osobně v sídle společnosti ATRIS investiční společnost, a.s. Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00, prostřednictvím externích sítí a rovněž lze domluvit osobní návštěvu u vás (po telefonické domluvě).

Rámcovou smlouvu také můžete uzavřít přímo online na těchto webových stránkách: Uzavřít smlouvu

Investor (podílník) po podpisu rámcové smlouvy obdrží přístupová oprávnění do elektronického systému eFolio, kde je každá investice samostatně evidována a při každé změně hodnoty podílového listu je on-line informován o aktuálním vývoji své investice.

Investiční horizont nemovitostního fondu Realita jsou 3 roky a tento údaj je pouze doporučený. Smyslem je omezit vliv jakýchkoliv kolísání a získat zhodnocení za období několika let. Cenový vývoj u nemovitostí a pronájmů se významně projeví v ceně podílového listu nemovitostního fondu až v řádu několika let. Podílník má ale vždy (s výjimkami stanovenými statutem fondu) možnost odprodat podílové listy kdykoli a povinností fondu je Vaše podílové listy od Vás odkoupit.

Statut otevřeného podílového fondu je základní dokument, který vymezuje všechny podstatné a důležité náležitosti fungování fondu– investiční strategii, poplatky, investiční horizont, limity, depozitáře, atd. Statut fondu je k dispozici v elektronické podobě v českém jazyce na webových stránkách fondu v sekci Dokumenty a dále v listinné podobě v českém jazyce v sídle ATRIS investiční společnost, a.s. Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00. Před samotným investováním je třeba se se statutem fondu vždy seznámit.

Klient, který má uzavřenou smlouvu může kdykoliv zainvestovat na č. účtu fondu Realita: 626111626/0300.
K investici musí uvést variabilní symbol popřípadě specifický symbol dle níže uvedených informacích.
Tyto informace naleznete také ve Vaší Rámcové smlouvě v oddílu V. ,,Nákup podílového listu“

Variabilní symbol pro vaši investici:

ATRIS SPORO
variabilní symbol 3xxxxx (prefix 3 + identifikační číslo klienta přidělené ATRIS).

Vaše identifikační číslo přidělené ATRIS investiční společnost, a.s. naleznete ve Vaší Rámcové smlouvě.

V případě jakýchkoliv dotazů anebo ověření Vašeho identifikačního čísla nás neváhejte kontaktovat.

0 + 4 = ?